WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

LICEUM KLASYCZNEGO IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w Ostrołęce

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1943 - ustawa o systemie oświaty.
 • 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe - (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

§1

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Klasycznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy są absolwentami gimnazjum;

§2

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza też przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

§3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

§4

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Ponadto komisja rekrutacyjna ma za zadanie:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych klas;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych klas;
 • podawanie informacji o wolnych miejscach;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W toku postępowania rekrutacyjnego komisja ustala liczbę punktów dla każdego kandydata. Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
 • 100 punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2. ( np. uczeń, który uzyskał z egzaminu z matematyki wynik 70% - 70 x 0,2 = 14 - uzyskuje 14 punktów w rekrutacji ).

 • 100 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:
 • liczbowy wynik egzaminu gimnazjalnego;
 • liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego przelicza się na punkty w następujący sposób:

 

stopień celujący

18 pkt.

stopień bardzo dobry

17 pkt.

stopień dobry

14 pkt.

stopień dostateczny

8 pkt.

stopień dopuszczający

2 pkt.

 

 

 

 1. Osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wyraża się następującą liczbą punktów:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty   konkursu z      przedmiotu    lub                przedmiotów         artystycznych

objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10

punktów,

 1. tytułu laureata    turnieju z przedmiotu  lub    przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

 1. tytułu finalisty   turnieju z przedmiotu  lub    przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub    więcej   tytułów     laureata  konkursu   tematycznego  lub

interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

 1. dwóch lub    więcej   tytułów    finalisty    konkursu   tematycznego  lub

interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczaj ącym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych

dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym - przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

§6

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje uzyskana lokata na liście kandydatów.

O kolejności na liście kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów.

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności. Kandydaci ci umieszczeni są na początku listy.

Kolejne lokaty zajmują pozostali kandydaci uporządkowani według malejącej liczby punktów, uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

§7

 1. W pierwszej kolejności do poszczególnych szkół przyjmowani są uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów, którzy wybrali daną szkołę.
 2. W przypadku wyczerpania miejsc w danej szkole komisja może zaproponować szkołę, w której są wolne miejsca.
 3. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§8

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria,
 • których mowa w art. 20c ust 2, czyli:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.

§9

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole. Potwierdzeniem wyboru danej szkoły i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych jest złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. Nie złożenie w odpowiednim terminie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum spowoduje skreślenie kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

§10

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły na wydruku komputerowym po zalogowaniu się do systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji na stronie internetowej ostroleka.edu.com.pl potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna),

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ex-aequo wymienionych w art. 20c pkt 2 Ustawy o systemie oświaty.

 1. trzy podpisane fotografie,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia

                  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 1. karta zdrowia,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
 3. opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi

lub dysfunkcjami).

 

 

 

KALENDARIUM REKRUTACJI:

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

 

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

 

 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

5 lipca do godz.16.00

do 28 sierpnia do godz. 12.00

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00

przy składaniu wniosku do szkoły

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

do 31 sierpnia do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

do 14 lipca do godz. 16.00

do 31 sierpnia do godz. 16.00

 

 

 

Tryb odwoławczy.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy.
 2. W ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§13

Dane osobowe kandydatów:

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 wraz ze zmianami).
 2. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku lub do ogłoszenia prawomocnego wyroku przez sąd administracyjny w przypadku wniesienia przez rodzica kandydata skargi.