Tak rozpoczęliśmy!

W 1998 r. podczas wyborów samorządowych, w związku z planowaną reformą oświaty, działacze Stowarzyszenia „Rodzina Polska w Ostrołęce,postanowili utworzyć gimnazjum w oparciu o klasyczne wzorce wychowania i klasyczne wykształcenie. Członkami założycielami gimnazjum klasycznego w Ostrołęce zostali:

Henryk Gut, Marek Niewiadomski, Janusz Kołakowski, Janusz Mikulak, Szczepan Majkowski, Tadeusz Sadowski, Jerzy Pęksa, Mieczysław Krukowski.

 

W dniu 16 kwietnia 1999 r. prezes Stowarzyszenia „Rodzina Polska” prof. Dr hab. Piotr Jaroszyński- kierownik Katedry Filozofii Kultury na KUL, udzielił pełnomocnictwa Henrykowi Gut na okoliczność zorganizowania i utworzenia Gimnazjum Klasycznego w Ostrołęce. Na początku podjęto działania związane z pozyskaniem pomieszczeń na szkołę. Po wielu rozmowach w dniu 25.05.1999 r. podpisano umowę najmu na potrzeby gimnazjum, pomiędzy Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Ostrołęce – Wojciechowicach reprezentowanym przez ks. Tadeusza Skwarka a Stowarzyszeniem „Rodzina Polska” w Ostrołęce reprezentowanym przez Henryka Gut – pełnomocnika. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził statut szkoły i powołał władze. Pierwszym dyrektorem szkoły został mianowany Pan Marek Niewiadomski.

 

Na początku naukę w gimnazjum klasycznym podjęło 12 uczniów, następnie w ciągu dwóch miesięcy ilość uczniów wzrosła do 16. Oficjalną inaugurację roku szkolnego rozpoczęto w przepiękne sobotnie popołudnie dniu 25 września 1999 r. uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył i homilie wygłosił Prowincjał Księży Pallotynów ks. Czesław Parzyszek. Następnie w budynku szkoły rozpoczęła się część artystyczna w której poza uczniami, rodzicami nauczycielami i działaczami Stowarzyszenia „Rodzina Polska” udział wzięli między innymi: Ks. Czesław Parzyszek – prowincjał Księży Pallotynów Ks. Kanonik Witold Bruliński - proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Ostrołęce Ks. Tadeusz Skwarek – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wojciechowicach Ks. Dr Paweł Sobotka – duszpasterz akademicki Ks. Michał Borowski – wikariusz parafii pw. św. Wojciecha, nauczyciel w gimnazjum Anna i Jacek Skorupscy z Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo – Norwegia Prof. Dr hab. Piotr Jaroszyński – Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL Arkadiusz Czartoryski – Prezydent Miasta Ostrołęki Wiesław Perzanowski – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Marek Karwel – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce Stanisław Jagiełło – Dyrektor LO nr 1 w Ostrołęce Jadwiga Mierzejewska – Dyrektor Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Pokój i Dobro Ostrołęce Młodzież gimnazjum przedstawiła część artystyczną, natomiast wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Jaroszyński, w którym scharakteryzował specyfikę wykształcenia klasycznego. I tak rozpoczęło się to dzieło. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum Klasycznego został Pan Marek Niewiadomski, związany ze Stowarzyszeniem "Rodzina Polska".

 

Po rezygnacji Pana Marka Niewiadomskiego, zarząd Stowarzyszenia Rodzina Polska decyzją z dnia 2.11.1999 r. powołał Kazimierza Piaseckiego na dyrektora gimnazjum, który funkcję tę pełnił do 24 listopada 2004 r. Następnie w dniu 24 listopada 2000 r. Zarząd Stowarzyszenia powierzył pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum Henrykowi Gut, którą to funkcję pełni do chwili obecnej.

 

Jak wcześniej wspomniano pierwszą siedzibą szkoły były pomieszczenia parafialne w par. pw. św. Wojciecha w Ostrołęce-Wojciechowicach. Następnie w dniu 3.07.2001 r. szkoła została przeniesiona do budynku Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 17, po uprzedniej adaptacji pomieszczeń. W tym budynku szkoła funkcjonowała przez trzy lata zgodnie z umową najmu. Po upływie trzech lat, ówczesny Prezydent Miasta Ostrołęki Ryszard Załuska, zmusił szkołę do opuszczenia pomieszczeń żłobka miejskiego, nie chcąc przedłużyć umowy najmu. Do tych pomieszczeń wprowadziła się inna szkoła.

 

Od 2004 r. gimnazjum mieści się w budynku parafialnym parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce przy ul. Szwedzkiej 2. Dzięki życzliwości przyjaciół z Polskiej Szkoły Sobotniej oraz Panu Bogdanowi Kulasowi z Oslo, młodzież gimnazjum wraz z opiekunami wyjeżdża na wycieczkę do Norwegii.

 

Humanistyka oraz kultura są bardzo ważnym elementem wychowawczym naszej młodzieży, dlatego częstymi gośćmi w szkole są tacy wykładowcy jak: wspomniany już prof. Piotr Jaroszyński, dr Stanisław Krajski, prof. Jerzy Robert Nowak, dr Ryszard Polak i inni.

 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na wychowanie patriotyczne. Jako jedyna placówka w Ostrołęce i jedna z niewielu w Polsce realizuje program z historii na podstawie podręcznika dr Leszka Andrzeja Szcześniaka „ Wspólne dziedzictwo”.